داروسازی ابوریحان 2020-01-17T13:59:10+03:30

Project Description

بسته بندی مقوایی تریرول 200

این بسته بندی دارویی به وسیله ی مقوای 300 گرم ایندربورد و با پوشش واتربیس تولید شده است. این جعبه از نوع دو درب دارویی بوده و وزن محصول داخل آن حدود 300 گرم می باشد.

جعبه دارویی قرص اوسپت – ال دی

در تولید این بسته بندی از مقوای ایندربورد 270 گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی ورنی واتربیس است. در تولید این جعبه دارویی شرایط تولید در خط تولید که کارتنینگ است، لحاظ شده است.

بسته بندی مقوایی وتامینازن 7%

در تولید این بسته بندی داروی دامی از مقوای ایندربورد 270 گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی ورنی واتربیس است.

بسته بندی قرص مارلین

در تولید این جعبه دارویی از مقوای 270 گرم پشت طوسی استفاده شده است. نوع این جعبه مقوایی دو درب دارویی بوده و پوشش مورد استفاده روی قسمت چاپ شده واتربیس می باشد.

جعبه مقوایی قرص استرادیول والرات 2

در تولید این جعبه دارویی از مقوای 270 گرم ایندربورد استفاده شده است. نوع این جعبه مقوایی دو درب دارویی بوده و پوشش مورد استفاده روی قسمت چاپ شده واتربیس می باشد.