هر کسب‌وکاری برای حرفه‌ای و البته بی‌دردسر شدن بسته‌بندی‌هاش، به یک ‌جعبه آماده‌ نیاز داره.

نمایش 1–24 از 88 نتیجه

جعبه آماده درب دارویی کد ۰۱ (۱۶×۸.۵×۸.۵)

از ۵,۱۸۷ تومان تا ۳,۶۵۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده درب دارویی کد ۰۲ (۲۲×۵.۱×۱۴.۸)

از ۵,۱۸۷ تومان تا ۳,۶۵۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۰۱ (۶×۸×۸)

از ۴,۰۷۶ تومان تا ۲,۳۲۹ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۰۲ (۲.۲×۹.۵×۹.۵)

از ۳,۰۵۷ تومان تا ۱,۵۴۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۰۳ (۳×۱۰×۱۱)

از ۳,۶۴۰ تومان تا ۱,۹۸۰ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۰۴ (۴.۵×۱۰×۱۰)

از ۴,۵۱۳ تومان تا ۲,۵۶۲ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۰۵ (۶×۸×۱۰)

از ۴,۹۵۰ تومان تا ۲,۹۱۲ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۰۶ (۶.۵×۷.۵×۱۰)

از ۴,۵۱۳ تومان تا ۲,۴۴۱ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۰۷ (۷×۱۰×۱۱)

از ۵,۹۶۹ تومان تا ۳,۵۶۷ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۰۸ (۵×۸×۱۲)

از ۳,۹۳۱ تومان تا ۲,۲۱۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۰۹ (۸×۱۰×۱۲)

از ۸,۱۵۳ تومان تا ۵,۱۵۴ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۰ (۴×۱۲×۱۳)

از ۴,۰۷۶ تومان تا ۲,۲۷۱ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۱ (۵×۱۴.۵×۱۴.۵)

از ۵,۹۶۹ تومان تا ۳,۵۶۷ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۲ (۲.۲×۱۳.۸×۱۴.۷)

از ۳,۷۸۵ تومان تا ۲,۰۸۲ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۳ (۴.۴×۱۲.۷×۱۵.۲)

از ۵,۰۹۶ تومان تا ۲,۹۹۹ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۴ (۷×۱۷×۱۷)

از ۹,۴۶۴ تومان تا ۶,۰۱۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۵ (۷.۵×۱۰×۱۸.۸)

از ۹,۴۶۴ تومان تا ۶,۰۱۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۶ (۶×۱۶.۵×۱۹.۵)

از ۹,۴۶۴ تومان تا ۶,۰۱۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۷ (۵×۱۹.۵×۱۹.۵)

از ۸,۱۵۳ تومان تا ۵,۱۵۴ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۸ (۳.۵×۱۴×۲۰)

از ۴,۹۵۰ تومان تا ۲,۹۱۲ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۹ (۷×۲۰×۲۰)

از ۹,۴۶۴ تومان تا ۶,۰۱۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۲۰ (۱۰×۱۰×۲۰)

از ۱۰,۱۹۲ تومان تا ۶,۵۹۵ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۲۱ (۱۰×۱۴×۲۰)

از ۱۱,۰۶۵ تومان تا ۷,۱۶۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۲۲ (۷.۵×۹.۵×۲۰.۵)

از ۹,۴۶۴ تومان تا ۶,۰۱۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)