د

خط مشی کیفی

صداقت و شفافیت اصل بنیادین شرکت پیواژ در ارائه خدمت است. همین اصل است که پیواژ را پیوسته به ارائه بالاترین کیفیت سوق می‌دهد

کیفیت از نگاه پیواژ به ارائه محصول بدون باطله، در زمان مورد تعهد، برخورد مناسب با مشتری، آسودگی خیال مشتری، آموزش مشتری و همکاری با مشتری تعبیر می شود.
تعهد به صداقت و شفافیت پیواژ را در مسیر دستیابی به جایگاه مورد انتظار این شرکت یاری خواهد کرد؛ جایگاهی که در آن پیواژ تولید کننده ای است قابل اعتماد که محصولات و خدمات را در بالاترین کیفیت ارائه می دهد و همواره تلاش می کند که در ارائه خدمت از مشتری سختگیرتر باشد و با آموزش مشتریان، آنان را نسبت به کیفیت حساس تر کند.

چشم انداز

پیواژ می خواهد ذهنیت سازمان ها را نسبت به تامین کننده چاپ و بسته بندی و نحوه تعامل با آن تغییر دهد.

VISION
Pivazh wants to change how companies think about their print and packaging supplier and how they work with.

ماموریت

ارائه کیفیت یکنواخت و پایدار و خدمات مطمئن از طریق صداقت و شفافیت.

Mission
To provide consistent quality and reliable service through honesty and transparency

اینجانــب بــه برقــراری و بــرآورد الزامــات سیســتم مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر اســتاندارد بیــن المللــی
ISO9001:2015 و سیسـتم مدیریت رسـیدگی به شـکایات مطابق با اسـتاندارد بین المللی ISO10002:2018
و همچنیـن رعایـت کلیـه الزامـات از جملـه الزامـات قانونـی و مقرراتـی و الزامـات توافـق شـده بـا مشـریان و
سـایر ذی نفعـان در ارتبـاط بـا کیفیـت محصـولات و رسـیدگی به شـکایات، خود را متعهد دانسـته و پیوسـته با
بهبـود مسـتمر سیسـتم هـای مدیریـت یادشـده، اثربخشـی آن را تضمیـن کـرده و ضمـن تامیـن کلیه منابـع لازم
و بـا بکارگیـری رویکـرد فرآینـدی و تفکـر مبتنـی بـر ریسـک، بـر عملکـرد آن نیـز نظـارت دقیـق خواهـم داشـت.

همراهـی، تعهـد، حمایـت و همـکاری همـه ی همـکاران مـا در پیـواژ بـرای دسـتیابی بـه اهـداف ایـن خـط مشـی
ضروری اسـت؛ تـا بـا درک نقـش خـود در سـازمان، مسئولیتشـان را در قبـال خانـواده پیـواژ و مشـتریان و سـایر
ذی نفعـان بـه بهتریـن شـکل بـه انجـام برسـانند.
هر کدام از ما به تنهایی می توانیم بر کیفیت، قابلیت اعتماد و خوشنامی پیواژ تاثیرگذار باشیم.

پیمان کوفی
مدیر عامل