کیفیت از نگاه پیواژ به ارائه محصول بدون باطله، در زمان مورد تعهد، برخورد مناسب با مشتری، آسودگی خیال مشتری، آموزش مشتری و همکاری با مشتری تعبیر می شود.
تعهد به صداقت و شفافیت پیواژ را در مسیر دستیابی به جایگاه مورد انتظار این شرکت یاری خواهد کرد؛ جایگاهی که در آن پیواژ تولید کننده ای است قابل اعتماد که محصولات و خدمات را در بالاترین کیفیت ارائه می دهد و همواره تلاش می کند که در ارائه خدمت از مشتری سختگیرتر باشد و با آموزش مشتریان، آنان را نسبت به کیفیت حساس تر کند.

چشم انداز

پیواژ می خواهد ذهنیت سازمان ها را نسبت به تامین کننده چاپ و بسته بندی و نحوه تعامل با آن تغییر دهد.

VISION
Pivazh wants to change how companies think about their print and packaging supplier and how they work with.

ماموریت

ارائه کیفیت یکنواخت و پایدار و خدمات مطمئن از طریق صداقت و شفافیت.

Mission
To provide consistent quality and reliable service through honesty and transparency

اینجانــب بــه برقــراری و بــرآورد الزامــات سیســتم مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر اســتاندارد بیــن المللــی
ISO9001:2015 و سیسـتم مدیریت رسـیدگی به شـکایات مطابق با اسـتاندارد بین المللی ISO10002:2018
و همچنیـن رعایـت کلیـه الزامـات از جملـه الزامـات قانونـی و مقرراتـی و الزامـات توافـق شـده بـا مشـریان و
سـایر ذی نفعـان در ارتبـاط بـا کیفیـت محصـولات و رسـیدگی به شـکایات، خود را متعهد دانسـته و پیوسـته با
بهبـود مسـتمر سیسـتم هـای مدیریـت یادشـده، اثربخشـی آن را تضمیـن کـرده و ضمـن تامیـن کلیه منابـع لازم
و بـا بكارگیـری رویكـرد فرآینـدی و تفكـر مبتنـی بـر ریسـك، بـر عملکـرد آن نیـز نظـارت دقیـق خواهـم داشـت.

همراهـی، تعهـد، حمایـت و همـکاری همـه ی همـکاران مـا در پیـواژ بـرای دسـتیابی بـه اهـداف ایـن خـط مشـی
ضروری اسـت؛ تـا بـا درک نقـش خـود در سـازمان، مسئولیتشـان را در قبـال خانـواده پیـواژ و مشـتریان و سـایر
ذی نفعـان بـه بهتریـن شـکل بـه انجـام برسـانند.
هر کدام از ما به تنهایی می توانیم بر کیفیت، قابلیت اعتماد و خوشنامی پیواژ تاثیرگذار باشیم.

پیمان کوفی
مدیر عامل