توضیحات

بسته بندی مقوایی تریرول ۲۰۰

این بسته بندی دارویی به وسیله ی مقوای ۳۰۰ گرم ایندربورد و با پوشش واتربیس تولید شده است. این جعبه از نوع دو درب دارویی بوده و وزن محصول داخل آن حدود ۳۰۰ گرم می باشد.

جعبه دارویی قرص اوسپت – ال دی

در تولید این بسته بندی از مقوای ایندربورد ۲۷۰ گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی ورنی واتربیس است. در تولید این جعبه دارویی شرایط تولید در خط تولید که کارتنینگ است، لحاظ شده است.

بسته بندی مقوایی وتامینازن ۷%

در تولید این بسته بندی داروی دامی از مقوای ایندربورد ۲۷۰ گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی ورنی واتربیس است.

بسته بندی قرص مارلین

در تولید این جعبه دارویی از مقوای ۲۷۰ گرم پشت طوسی استفاده شده است. نوع این جعبه مقوایی دو درب دارویی بوده و پوشش مورد استفاده روی قسمت چاپ شده واتربیس می باشد.

جعبه مقوایی قرص استرادیول والرات ۲

در تولید این جعبه دارویی از مقوای ۲۷۰ گرم ایندربورد استفاده شده است. نوع این جعبه مقوایی دو درب دارویی بوده و پوشش مورد استفاده روی قسمت چاپ شده واتربیس می باشد.