توضیحات

بسته بندی مقوایی داروی نودیاکس ۵۰۰(متفورمین)

در تولید این جعبه دارویی از مقوای ۳۰۰ گرم ایندربورد استفاده شده است. نوع این جعبه مقوایی دو درب دارویی بوده و پوشش مورد استفاده روی قسمت چاپ شده واتربیس می باشد.

جعبه مقوایی ویتامین ب۱

مقوای مصرفی برای تولید این بسته بندی دارویی ۳۰۰ ایندربورد همراه با یک لایه پوشش واتربیس می باشد. مدل این جعبه ۲ درب دارویی است.

بسته بندی مقوایی قرص آملوژین ۵

در تولید این بسته بندی از مقوای ایندربورد ۳۰۰ گرم استفاده شده است. این جعبه در سیستم ۴ رنگ ساختگی همراه با مرکب نقره ای چاپ شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی ورنی واتربیس است.

جعبه مقوایی نودیاکس ۱۰۰۰

در تولید این بسته بندی از مقوای ایندربورد ۳۰۰ گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی ورنی واتربیس است. در چاپ این جعبه از مرکب پنتون و همچنین مرکب نقره ای استفاده شده است.

جعبه دارویی قرص لوزارتان ۲۵

برای تولید جعبه مقوایی قرص لوزارتان  از مقوای ایندربورد گرماژ ۳۰۰ و همچنین پوشش ورنی واتربیس استفاده شده است.