توضیحات

جعبه دارویی قرص ملوکسی کام

این جعبه دارویی با استفاده از مقوای ایندربورد GC1 گرماژ ۳۰۰ گرم چاپ و تولید شده است. مرکب استفاده شده برای تولید این بسته بندی دارویی ۴ رنگ ساختگی و پایه گیاهی بوده است. همچنین واتربیس براق پوشش نهایی اعمال شده در این جعبه دارویی است.