شرکت البرز­دارو (سهامی­ عام) در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۵۵ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۲۵۸۲۸ مورخه ۱۱/۵/۱۳۵۵ در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. شرکت در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۷۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. در حال حاضر، شرکت البرز دارو (سهامی عام)، جزء واحدهای تجاری فرعی گروه دارویی سبحان و شرکت سرمایه گذاری البرز می باشد.

بسته بندی دارویی آی ویلین

برای تولید این جعبه دارویی از مقوای ایندربورد ۳۰۰ گرم همراه با پوشش واتر بیس استفاده شده است.  این محصول دارویی در سیستم ۴ رنگ استاندارد چاپ شده است.

بسته بندی مقوایی شربت ایبوبروفن

در تولید این بسته بندی از مقوای ایندربورد ۳۰۰ گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی ورنی واتربیس است.

بسته بندی مقوایی شربت زینکو- ویت

مقوای مصرفی برای تولید این بسته بندی از جنس ایندبورد با گرماژ ۳۰۰ بوده است. پوشش اعمالی روی این بسته بندی نیز واتربیس است.

بسته بندی مقوایی شربت ایبوبروفن پرتقالی

در تولید این بسته بندی از مقوای ایندربورد ۳۰۰ گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی ورنی واتربیس است.

جعبه دارویی شربت مترونیدازول

برای تولید جعبه مقوایی شربت  از مقوای ایندربورد گرماژ ۳۰۰ و همچنین پوشش ورنی واتربیس استفاده شده است.

جعبه دارویی سوسپانسیون کوتریموکسازول

در تولید این بسته بندی از مقوای ایندربورد ۳۰۰ گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی ورنی واتربیس است.

بسته بندی مقوایی انوکسان ۴۰۰۰

در تولید این بسته بندی از مقوای ایندربورد ۳۰۰ گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی ورنی واتربیس است.

بسته بندی قرص متورال

در تولید این جعبه دارویی از مقوای ۲۷۰ گرم ایندربورد استفاده شده است. نوع این جعبه مقوایی دو درب دارویی بوده و پوشش مورد استفاده روی قسمت چاپ شده واتربیس می باشد.

جعبه مقوایی قرص مسکن آلفن ایکس

در تولید این جعبه دارویی از مقوای ۲۷۰ گرم ایندربورد استفاده شده است. نوع این جعبه مقوایی دو درب دارویی بوده و پوشش مورد استفاده روی قسمت چاپ شده واتربیس می باشد.

نمونه کارهای مشابه