جعبه مقوایی یوریناسین ۱۰

بسته بندی این دارو با استفاده از مقوای ۲۷۰ گرم ایندربورد تولید شده است. چهار رنگ اصلی و یک رنگ ساختگی برای چاپ این جعبه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین پوشش نهایی این جعبه واتربیس مات می باشد. عملیات برجسته سازی نیز روی این جعبه صورت گرفته است.

جعبه مقوایی یوریناسین ۵

بسته بندی این دارو با استفاده از مقوای ۲۷۰ گرم ایندربورد تولید شده است. چهار رنگ اصلی و یک رنگ ساختگی برای چاپ این جعبه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین پوشش نهایی این جعبه واتربیس مات می باشد. عملیات برجسته سازی نیز روی این جعبه صورت گرفته است.

جعبه مقوایی دلوکسی کپ ۳۰

بسته بندی این دارو با استفاده از مقوای ۲۷۰ گرم ایندربورد تولید شده است. چهار رنگ اصلی و یک رنگ ساختگی برای چاپ این جعبه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین پوشش نهایی این جعبه واتربیس مات می باشد. عملیات برجسته سازی نیز روی این جعبه صورت گرفته است.

جعبه مقوایی دلوکسی کپ ۲۰

در تولید این جعبه دارویی از مقوای ۲۷۰ گرم ایندربورد استفاده شده است. نوع این جعبه مقوایی دو درب دارویی بوده و پوشش مورد استفاده روی قسمت چاپ شده واتربیس مات می باشد. این جعبه در سیستم ۴ رنگ استاندارد همراه با یک رنگ ساختگی چاپ شده است. عملیات برجسته سازی نیز روی این جعبه اعمال شده است.

نمونه کارهای مشابه